Prangli Reisid OÜ privaatsuspoliitika ja -tingimused

Kehtiv alates 25.05. 2018

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab üldpõhimõtteid, mida järgime isikuandmete töötlemisel.
Soovides pakkuda Sinu vajadustele sobivat taotluse või teenuse kogemust, on Prangli Reisid OÜ-l on vajalik töödelda Sinu isikuandmeid. Sinu isikuandmed aitavad meil mõista Sinu vajadusi ning pakkuda Sulle parimat tuge ja nõu. Vajame Sinu andmeid selleks, et parandada oma teenuste kvaliteeti või täita seadusest või õigustoimingust tulenevaid kohustusi.

Prangli Reisid OÜ vastutav töötleja määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning teavitame Teid privaatsustingimustest täpsemalt nii isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, Prangli Reisid OÜ kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega. Selleks, et pakkuda oma klientidele suurepärast kogemust ja anda ülevaade kõigest Prangli Reisid OÜ poolt pakutavast, on vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka volitatud töötlejatega. Sinu isikuandmetele, mida Prangli Reisid OÜ kogub, on ligipääs kolmel Prangli Reisid OÜ töötajal:

Üldpõhimõtted

Me töötleme isikuandmeid alati seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Lisaks võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Küpsised ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Prangli Reisid OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Prangli Reisid OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Prangli Reisid OÜ:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjar küpsised.
 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks pranglireisid.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Prangli Reisid OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Prangli Reisid/Prangli Travel.
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt YouTube, videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Millal ja milliseid isikuandmeid töötleme:

 • isiklikud andmed ja kontaktandmed, näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, IP aadress;
 • ettevõtete esindajate andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht;
 • ostjate pangaandmed, näiteks arvelduskonto number, panga nimi;
 • ostuajalugu, näiteks ostu kuupäev, ostetud teenus.
 • Uudiskirja tellimisel Sinu e-post. Uudiskirju saadab Prangli Reisid OÜ Sinu nõusolekul.
 • Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud Prangli Reisid OÜ Facebooki lehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu Prangli Reisid OÜ tegemiste kohta uudiseid.
 • Kui võtad meiega ühendust, sh saadad meile e-kirja (nt hinnapäring, teabenõue vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Telefonikõnesid Prangli Reisid OÜ ei salvesta.
 • Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.
 • Sinu külastusandmed Prangli Reisid OÜ võrgulehtedel, et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust.
 • Me võime saada isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma isikuandmed Meie päringuankeetidel päringuid tehes, kui külastate Meie veebilehte, täidate Meie ankeedi mõnel avalikul üritusel või osalete tarbijamängus.

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, arvete saatmiseks, Teie tellimuste menetlemiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;
 • õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh Teile maksete tagastamiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks;
 • Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
 • Meie uudiskirjade edastamiseks;
 • Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.
 • E-poe kasutamisel edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Teie õigused

Teil on kontroll oma Isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil õigus oma Isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt Isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus Isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, õigus Isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisele ei järgne teile kahjulike tagajärgi.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Automaatse otsuse tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
 • Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsustingimuste kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil annika@pranglireisid.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel hiljemalt ühe kuu jooksul.

Isikuandmete säilitamine ja töötlemise rikkumine

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil annika@pranglireisid.ee.

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kui Meil on vastav juriidiline kohustus.

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik privaatsustingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Arvete andmeid säilitame 3 aastat pärast müügitehingu sooritamist. Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.